© Blue way up Patryk Lange, Grodzka 42/1, 31-044 Kraków.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES BLUE WAY UP PATRYK LANGE
 

 1. Postanowienia Ogólne i Administrator Danych

  1. Administratorem danych jest Blue way up Patryk Lange, NIP 661 200 56 64, REGON 123031293. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

  2. ​​​​Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „Ja”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  3. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo Twoich danych.

  4. Dane osobowe podawane na mojej stronie www.patryklange.com, przekazane mi osobiście lub za pomocą innego środka, na który wyrażasz zgodę, są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  5. Blue way up Patryk Lange jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli przekazałeś mi kiedykolwiek Twoje dane, to przetwarzam Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

  6. Blue way up Patryk Lange jest także administratorem Twoich danych jeżeli zapisałeś się na newsletter na stronie www.patryklange.com, wydarzenie (na przykład webinarium) za pomocą formularza zapisu na wydarzenie lub w innej dowolnej formie, na którą wyraziłeś zgodę.

 2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

  1. Cel i zakres zbierania Twoich danych osobowych przeze mnie, za każdym razem wynikają z Twojej zgody lub przepisów prawa.

  2. Możliwe cele zbierania Twoich danych przeze mnie, czyli Administratora:

   1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług,

   2. marketing bezpośredni moich produktów lub usług

  3. Inne cele, dla których mogą być przetwarzane Twoje dane, wynikać mogą tylko z dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

  4. Możliwi odbiorcy Twoich Danych Osobowych:

   1. w przypadku gdy zapisujesz się na newsletter lub mailing, udostępniam Twoje dane firmie, która dostarcza mi techniczną możliwość realizacji usługi wysyłki maili

   2. w przypadku gdy zapisujesz się na wydarzenie (na przykład webinarium), udostępniam Twoje dane firmie, która dostarcza mi techniczną możliwość realizacji wydarzeń

   3. przypadku jeśli korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub przelewów międzybankowych, udostępniam Twoje dane wybranemu podmiotowi obsługującemu i księgującemu powyższe płatności.

  5. ​​​​​​​Mogę przetwarzać następujące Twoje dane:

   1. ​​​​​​​poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu kontaktu przekazujesz nam każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

   2. poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu zapisu na wydarzenie (na przykład webinarium) przekazujesz mi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

   3. poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu zapisu na newsletter lub emailing przekazujesz nam każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

  6. ​​​​​​​Podanie Twoich Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w ramach innych kanałów komunikacji z Tobą lub w osobnym dokumencie regulującym realizację usługi.

  7. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest konieczność realizacji umowy, której jesteś stroną lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego moich usług, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie przeze mnie prawnie usprawiedliwionych celów.

  8. Nie przekazuję, ani nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  10. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 3. ​​​​​​​Twoje Prawa zgodnie z RODO.

  1. ​​​​​​​Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną w tej sprawie pod adresem e-mail: kontakt@patryklange.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 601 959 519 lub listownie na adres: Blue way up Patryk Lange, Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, Polska.

 4. ​​​​​​​Informacje handlowe.

  1. ​​​​​​​Posiadam techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość (np. wiadomość e-mail).

  2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przeze mnie działalnością (informacje o nowościach, promocjach i aktualnościach) mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą w celu świadczenie takiej usługi.

 5. ​​​​​​​Informacje Techniczne

  1. ​​​​​​​Pliki cookie

   1. ​​​​​​​podczas korzystania przez Ciebie z mojej strony strony www.patryklange.com na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z naszych stron internetowych tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co umożliwia mi rozwój

   2. pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Ciebie, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył

   3. w trakcie korzystania przez Ciebie ze strony www.patryklange.com, korzystam z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania  lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

   4. Jakie pliki cookie wykorzystuję?

    1. Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przeze mnie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z naszych stron internetowych

   5. ​​​​​​​Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

    1. ​​​​​​​Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, trzeba odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na swoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisaniu danego pliku na swoim urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

   6. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

 6. Pozostałe informacje techniczne

  1. ​​​​​​​Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 7. ​​​​​​​Postanowienia końcowe

  1. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.patryklange.com

powrót >>